ભારતનો ઈતિહાસ ભાગ – ૨ (OneLiner)

By | April 13, 2022

1) ચન્દ્રગુપ્ત મૈર્યના કયા ગ્રીક શાસકને હરાવ્યો હતો? – સેલ્યુકસ નિકેટર

2) ચન્દ્રગુપ્ત મૈર્યના દરબારમાં કયો ગ્રીક રાજદૂત રહ્યો હતો? – મેગસ્થનીઝ

3) કલિંગનું યુદ્ધ કઈ સાલમાં થયું હતું? – ઈ. સ. પૂ. 261

4) સિકદરે ભારત પર કયારે આક્રમણ કર્યુ હતું? – ઈ. સ. પૂ. 326

5) મૈર્યવંશનો અંતિમ શાસક કોણ હતો? – બૃહદ્રછ

6) શક વંશનો સૌથી પ્રતાપી શાસક કોણ હતો? – રુદ્રદામન પહેલો

7) ‘મિલિન્દ પાન્હો’ ગ્રથમાં કયા બે મહાનુભાવોના તાત્વિકવાદ- વિવાદનું વિસ્તૃત વર્ણન છે? – ગ્રીક શાસક મિનાન્ડર અને બૌદ્ધ ભિક્ષુક નાગસેન

8) ગુપ્ત સંવતની સ્થાપના કોણે કરી હતી? – ચન્દ્રગુપ્ત મૌર્ય પ્રથમ

9) કયા ગુપ્ત શાસકને ભારતનો નેપોલિયન કહેવામાં આવે છે? – સમુદ્રગુપ્ત

10) સાતવાહન વંશની સ્થાપના કોણે કરી હતી? – સિમુકે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *